Lägenhetsbyte

Enligt hyreslagen har en hyresgäst med förstahandskontrakt rätt att byta sin lägenhet genom ett direktbyte.

Bytet kan gälla ett internt byte med en annan hyresgäst hos Håbohus eller ett externt byte med någon som bor hos en annan hyresvärd. Det kan i vissa fall även gälla en bostadsrätt eller villa.

Ansökan

Ansökan om bostadsbyte ska ske skriftligen till Håbohus. Intyg som stärker skälen ska vara bifogade och ansökan ska vara undertecknad av samtliga bytespartner. Ansökan ska vara Håbohus tillhanda minst en kalendermånad innan önskat bytesdatum. Handläggningstiden är ca 1 - 3 månader. Under semestermånaderna juni, juli och augusti kan det vara svårt för Håbohus att hinna med att behandla ansökningar gällande byte. Inkomna ansökningar behandlas i turordning och i mån av tid. Målet är att kunna genomföra ett byte inom tre månader, beroende på när besiktning kan genomföras.  

 Medgivande – Skäl för byte  

Medgivande kan ges om beaktansvärda skäl föreligger och bytet kan genomföras utan olägenhet för hyresvärden samt att andra skäl inte talar emot bytet. Beaktansvärda skäl kan t.ex. vara ändrade familjeförhållanden, behov av större eller mindre bostad samt förändrad ekonomi. Om bytesparterna inte vill uppge sina skäl kommer ansökan inte att beviljas. 

Syftet med ett sådant byte ska vara att samtliga bytespartner har för avseende att nyttja den nya lägenheten för stadigvarande och permanent boende. Byteskedjan måste vara obruten, d v s alla bytespartner har ett nytt förstahandskontrakt. 

Nuvarande boende  

För att ett byte inom Håbohus ska godkännas gäller följande:  

  • Du måste ha bott minst 1 år i din lägenhet innan första bytet godkänns.
  • Ingen hyresskuld
  • Hyran har betalats punktligt de senaste tolv månaderna.
  • Anmälan om störning får inte förekomma.
  • Inkomstprövning om hyran för den nya lägenheten är högre än den befintliga.

 Besiktning 

I samband med ett eget byte görs det alltid en besiktning av lägenheten/-erna. Eventuella skador i eller kostnader för desamma ska vara åtgärdade eller reglerade innan nya hyresavtal tecknas.  

Kötiden hos Håbohus 

Kötiden hos Håbohus upphör alltid när ett hyresavtal sägs upp eller nytecknas. Det innebär att man avregistreras ur bostadskön om man genomför ett byte. 

Avslag  

Om ett byte inte godkänns av Håbohus har hyresgästen-erna alltid rätt att överklaga beslutet till Hyresnämnden.

 

Klicka på länken nedan för att skriva ut en bytesansökan. 

Bytesansökan