Miljö

Håbohus Miljöpolicy

 

Håbohus AB är ett fastighetsföretag som verkar för att tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i Håbo Kommun. Håbohus följer gällande miljölagstiftning och gällande krav och har höga ambitioner och strävar efter att ligga i framkant gällande miljöfrågor.

Håbohus största miljöpåverkan kommer från energi- och vattenanvändning, kemikaliehantering, avfallshantering samt leverantörer och transporter.

Håbohus arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från dessa områden och genom att följa ett miljöledningssystem drivs miljöarbetet systematiskt framåt mot tydliga mål. Dessa mål ska nås genom att fortsätta:

  • Minska energiförbrukningen och sträva mot att använda förnyelsebara alternativ så som solenergi
  • Informera och arbeta tillsammans med de boende för att minska avfall, energi och vattenförbrukning
  • Minska kemikalieförbrukningen och använda de alternativ som är minst skadliga för miljön
  • Ställa tydligare miljökrav på leverantörer
  • Fasa ut dieselbilar mot miljövänligare alternativ så som eldrivna fordon

 

Håbohus strävar mot att ständigt förbättra sitt miljöarbete. Som ett led i detta genomförs årlig uppföljning av miljöarbetet och verifieras utifrån ställda miljömål.

Samtlig personal skall ha grundläggande miljöutbildning för att minimera sin miljöpåverkan och förebygga föroreningar i sitt dagliga arbete.

 

Denna miljöpolicy antogs av Håbohus styrelse den 2016 -11 - 08

 

Mats Norrbrand

VD Håbohus AB